GIT News

25
พฤษภาคม 2561

GIT มุ่งมั่นพัฒนาสู่ “องค์กรปลอดทุจริต” ผ่านกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตและการต่อต้านการทุจริต (Zero Corruption)

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT โดยคณะเจ้าหน้าที่สถาบันผู้ปฏิบัติงานในกระบวนงานสำคัญซึ่งครอบคลุมการจัดซื้อจัดจ้าง เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง หรือ พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เพื่อเสริมสร้างการตระหนักรู้พิษภัยจากการทุจริต การรับสินบน รวมถึงการกระทำที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อน และเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต และ ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม ที่ผ่านมา