GIT News

9
พฤษภาคม 2561

GIT ติวเข้มเจ้าหน้าที่หลักสูตรความรู้และความตระหนักในด้านความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ ตามมาตรฐาน ISO 27001:2013

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT จัดการอบรมในหลักสูตร "ความรู้และความตระหนักในด้านความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ ตามมาตรฐาน ISO 27001:2013" เพื่อทบทวนความเข้าใจในมาตรฐาน ISO 27001:2013 และสื่อสารแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศให้แก่บุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) อันจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชนผู้สนใจ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ปริญญ์ เสรีพงษ์ ที่ปรึกษาระบบ ISO27001 จาก สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เป็นผู้บรรยาย ณ ห้องประชุมชั้น 35 อาคารไอทีเอฟ พาเลซ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม ที่ผ่านมา