GIT News

30
เมษายน 2561

GIT จัดทำยุทธศาสตร์และแผนงานของสถาบัน ปี พ.ศ.2562-2564

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 นางดวงกมล เจียมบุตร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ ได้เป็นประธานเปิดงานประชุม "จัดทำยุทธศาสตร์และแผนงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ(องค์การมหาชน) ปี พ.ศ.2562-2564" ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร โดยมี รศ. (พิเศษ) ดร.จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา ผู้อำนวยการสถาบันการขนส่งแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำเสนอ ร่างแผนปฏิบัติงานและแผนงบประมาณประจำปีฯ 5 ด้าน ได้แก่

  1. การยกระดับมาตรฐานการตรวจรับรองอัญมณี โลหะมีค่าและเครื่องประดับสู่ระดับสากล
  2. การส่งเสริมการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
  3. การเพิ่มขีดความสามารถ SME และ HR เพื่อสนับสนุนให้ไทยเป็นศูนย์กลางการค้าโลก
  4. การพัฒนาสารสนเทศ และสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงองค์ความรู้
  5. การยกระดับความร่วมมือในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ศูนย์กลางการค้าอัญมณีโลก
  6. การพัฒนาองค์กรและบุคลากรที่มีขีดความสามารถสูงและมีความเป็นมืออาชีพ

การประชุมครั้งนี้มีผู้แทนจากภาครัฐและภาคเอกชน เข้าร่วมงาน 37 คน