GIT News

17
กุมภาพันธ์ 2561

รอบรู้เรื่องทองคำและการตรวจสอบ

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดการสัมมนาในหัวข้อ "รอบรู้เรื่องทองคำและการตรวจสอบ" โดย อาจารย์มนัสพงษ์ แววศรี นักวิชาการโลหะมีค่า และผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบโลหะมีค่า เป็นผู้บรรยาย ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ถนนสีลม

สำหรับการสัมมนาในครั้งนี้ สถาบันได้จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ ตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตทองคำ คุณสมบัติพื้นฐานของทองคำ และมาตรฐาน ข้อกำหนดต่างๆ ของทองคำในอุตสาหกรรมเครื่องประดับ นอกจากนี้ยังได้ตัดให้มีการสาธิตการตรวจสอบทองคำจริง ทองคำปลอม โดยใช้การสังเกตและการสัมผัส รวมถึงการใช้เครื่องมือขั้นพื้นฐานในการตรวจสอบ ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาครั้งนี้เป็นจำนวนมาก