GIT News

09
มกราคม 2561

GIT เฟ้นหาสุดยอดนักคิด กับโปรเจค Gem & Jewelry Learning Community

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT จัดโครงการประกวดแผนงานบูรณาการแหล่งเรียนรู้ด้าน อัญมณีและเครื่องประดับ ภายใต้หัวข้อ "Gem & Jewelry Learning Community" เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไปได้ร่วมแสดงวิสัยทัศน์และนำเสนอแนวความคิด เกี่ยวกับรูปแบบการจัดกิจกรรม การบูรณาการร่วมกันในส่วนของห้องสมุดอัญมณีและเครื่องประดับและพิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับของสถาบัน เพื่อพลิกโฉมแหล่งการเรียนรู้สู่รูปแบบใหม่ให้เป็นหนึ่งเดียว เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านอัญมณีและเครื่องประดับที่สมบูรณ์แบบ และมีมิติใหม่ๆ ในการให้บริการที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้น โดยมีทีมที่ผ่านเข้ารอบทั้งสิ้น 9 ทีม และได้มีการนำเสนอผลงานและตัดสินผู้ชนะ ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 3 สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560 และ ได้จัดการมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการตัดสินในวันที่ 9 มกราคม 2561

นางดวงกมล เจียมบุตร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ กล่าวว่า "สำหรับการจัดประกวด Gem & Jewelry Learning Community นอกจากจะเป็นการสร้างแหล่งการเรียนรู้รูปแบบใหม่แล้ว ยังเป็นการกระตุ้นให้ผู้ที่สนใจ นิสิต และ นักศึกษา ได้มีเวทีในการแสดงความคิด ไอเดีย ที่น่าสนใจ ทันสมัย และ เป็นประโยชน์ อย่างผลงานที่ได้รับรางวัล ผู้ชนะได้สร้างสรรค์กิจกรรมที่สามารถนำมาใช้ได้ทันที และ เกิดประโยชน์ทั้งต่อ GIT และ ในภาคส่วนต่างๆ ซึ่งสามารถนำไปต่อยอดทั้งการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และ นักเรียน อนุชนคนรุ่นหลัง ซึ่งเป็นประโยชน์ของผู้ที่สนใจต่อไปในอนาคต อีกทั้งยังสามารถดำเนินการได้อย่างทันที โดยไม่มีเรื่องงบประมาณเป็นข้อจำกัดอีกด้วย"

สำหรับการตัดสินโครงการ Gem & Jewelry Learning Community ได้รับเกียรติจาก นางสุพัตรา ศรีสุข ผู้เชี่ยวชาญด้านงานออกแบบผลิตภัณฑ์ นางสาวทรงวาด สุขเมืองมา ภัณฑารักษณ์อาวุโส ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) นางสมศรี พรหมรัตน์ บรรณารักษ์ชำนาญการ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และ การท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร เป็นกรรมการตัดสิน

โดยผลการตัดสินจากกรรมการมีดังนี้

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายกุลวิชญ์ ธนวลัญช์ ชื่อแผน: กิจกรรม One Day Trip เลาะรั้วบางรัก สีลม นำชมอัญมณีและเครื่องประดับ อาจารย์จากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ได้รับเงินรางวัล มูลค่า 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม A ประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 2 คน ดังนี้ นายชุติชัย ศรีวิเชียร และนางสาวนีรชา คำเจริญ ชื่อแผน: แจกยิ่งใหญ่เพียงตอบคำถามลุ้นทัวร์ย่างกุ้งฟรีตลอดทริป จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้รับเงินรางวัล มูลค่า 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม ABAC'S Fantastic Gem ประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 5 คน ดังนี้ นายจุลพงษ์ แสงประสิทธิ์ นายณภาส เวชวิสิฐ นางสาวฐิติรัตน์ เอี่ยมบาง นางสาวพรวิลัย ชามาตร และนางสาววชิรศรณ์ กิจอุดม ชื่อแผน: Gem&Jewelry Learning Community จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้รับเงินรางวัล มูลค่า 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร