GIT News

1
ธันวาคม 2560

GIT ลงพื้นที่ เมืองช้าง ร่วมหาแนวทางพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องประดับเงิน

นางดวงกมล เจียมบุตร ผู้อำนวยการสถาบัน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าหารือความเป็นไปได้ในการพัฒนาเครื่องประดับเงินสุรินทร์ ร่วมกับว่า ที่ร้อยตรีนิรันดร์ ดุจจารุทัศน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นายสุพจน์ แสงชัย พาณิชย์จังหวัดสุรินทร์, นายวรรณเวทย์ ศิวารัตน์ อุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ และผู้แทนจากสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด สำนักงานพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาอำเภอเขวาสินริทร์ และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พร้อมทั้งผู้ประกอบการเครื่องประดับเงินของจังหวัดสุรินทร์ เพื่อร่วมกันหาแนวทางพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องประดับเงินของจังหวัดให้เป็นที่เลื่องชื่อ และเป็นผลิตภัณฑ์ตัวอย่างของประเทศ ณ ห้องประชุมสุรินทร์ภักดี ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์