GIT News

21-25
พฤศจิกายน 2560

GIT เร่งสร้างความร่วมมือขยายโอกาสทางธุรกิจในงาน Jewellery Arabia 2017

เมื่อวันที่ 21-25 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เข้าร่วมงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับนานาชาติ Jewellery Arabia 2017, The 26th Middle East International Jewellery and Watch Exhibition จัดโดย Arabian Exhibition Management เมืองมานามา ราชอาณาจักรบาห์เรน ภายใน Bahrain International Exhibition and Convention Centre

นายจักรพันธ์ สุวรรณวิจิตร หัวหน้าห้องปฏิบัติการตรวจสอบโลหะมีค่า ร่วมหารือกับ Mr. Mohammed Sajid, Chairman of GCC Gold and Jewellery Association และคณะกรรมการของสมาคม ขอบเขตงานของสมาคมจะทำหน้าที่กำกับดูแลภาคธุรกิจ ทั้งด้านการส่งเสริมการค้า การฝึกอบรมผู้ประกอบการ และเป็นหน่วยงานกลางในการประสานความร่วมมือกับต่างประเทศ

โดยการร่วมหารือครั้งนี้ Mr. Mohammed Sajid ประธานสมาคมฯ ได้ให้ความสนใจในบริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเครื่องประดับโลหะมีค่า (Hallmark) ของสถาบันฯ เป็นอย่างมากเนื่องจากมีความมั่นใจในคุณภาพการตรวจสอบของสถาบันฯ จึงเสนอให้ทำความร่วมมือเพิ่มเติมในด้านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเครื่องประดับโลหะมีค่า (Hallmark) อีกทั้งการติดตามความร่วมมือภายใต้การทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน ในเรื่องการอบรมเรื่องพลอยสีให้แก่กลุ่มผู้ประกอบการที่บาห์เรน เพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการค้าให้ผู้ประกอบการไทยส่งออกพลอยสีมายังบาห์เรนและตลาดตะวันออกกลางได้มากขึ้น เนื่องจากมีความรู้และความเข้าใจในพลอยสีมากขึ้น

คณะเจ้าหน้าที่ ร่วมหารือกับนางหทัยชนก ฤทธาคนี ฟรูโม อุปทูตสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมานามา ถึงการส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยในตลาดบาห์เรน ซึ่งเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงและเป็นตลาดที่น่าสนใจ โดยทางสถาบันฯ และสถานทูตฯ จะเร่งดำเนินการเพื่อผลักดัน ต่อไป

สถาบันฯ เข้าร่วมออกบูธ ภายในงาน Jewellery Arabia 2017 โดยตั้งอยู่ในโซน Thailand Pavilion คูหาหมายเลข EH154 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเร่งสร้างความร่วมมือและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานต่างๆ ในบาห์เรน ได้แก่ GCC Gold and Jewellery Association, Directorate of Precious Metals and Gemstone Testing เป็นต้น ทั้งนี้สถาบันฯ เดินหน้าประชาสัมพันธ์ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของการเป็นสถาบันแห่งชาติ และให้ทั่วโลกรู้จักใบรับรองคุณภาพอัญมณีและเครื่องประดับของ GIT รวมทั้ง การประชาสัมพันธ์งานบริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเครื่องประดับโลหะมีค่า (Hallmark) ซึ่งเป็นงานบริการใหม่ล่าสุดของสถาบันฯ เนื่องจากห้องปฏิบัติการของสถาบันฯ มีเครื่องมือที่ทันสมัยและเทคนิคการตรวจสอบที่เป็นมาตรฐานระดับสากล โดยให้ผลที่แม่นยำและเป็นที่เชื่อถือได้ในมาตรฐานระดับโลก ซึ่งเป็นการสร้างมาตรฐานและความเชื่อมั่นให้อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทย โดยกิจกรรมภายในบูธประกอบด้วย การให้บริการตรวจสอบอัญมณี GIT Onsite gem testing โดยการตรวจสอบอัญมณีเบื้องต้นและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องเกี่ยวกับอัญมณี และการจำหน่ายหนังสือ "Ruby & Sapphire A Collector’s Guide" พร้อมทั้งการให้ความรู้และจัดแสดงชุดมาตรฐานพลอยสี Cornflower blue Sapphire รวมถึงให้ข้อมูลงานบริการด้านต่างๆ อาทิ หลักสูตรฝึกอบรม ข้อมูลผู้ประกอบการที่ งาน Bangkok Gem and Jewelry Fair เป็นต้น