GIT News

21
พฤศจิกายน 2560

GIT ลงพื้นที่จังหวัดตาก หวังพลิกฟื้นย่านการค้าแม่สอดอย่างยั่งยืน

GIT นำทีมโดย นางดวงกมล เจียมบุตร ผู้อำนวยการสถาบัน และ นางมาลี โชคล้ำเลิศ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารสถาบัน พร้อม คณะผู้บริหาร ลงพื้นที่แม่สอด จังหวัด ตาก เข้าหารือความเป็นไปได้ในการพลิกฟื้นย่านการค้าแม่สอด ร่วมกับ นายภาณุ ขันธ์แก้ว พาณิชย์จังหวัดตาก นายชัยวัฒน์ ตามไท รองผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัด ตาก ณ โรงแรม อีโค่อินน์ แม่สอด เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา