GIT News

28
สิงหาคม 2560

GIT เผยแพร่ระเบียบสถาบันฯ ว่าด้วยการใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานเครื่องประดับโลหะมีค่า (Hallmark)

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560 นายบุญทวี ศรีประเสริฐ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุม การเผยแพร่ระเบียบสถาบันฯ ว่าด้วยการใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานเครื่องประดับโลหะมีค่า (Hallmark) โดยสถาบันฯ เปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การนำเครื่องหมาย Hallmark มาใช้ จะเป็นส่วนช่วยส่งเสริมความเป็นศูนย์กลางอัญมณีและเครื่องประดับให้กับไทย เพราะที่ผ่านมา ประเทศไทยเป็นหนึ่งในผู้ส่งออกเครื่องประดับรายใหญ่ของโลก แต่การส่งออกเครื่องประดับของไทยยังขาดการรับรองตราสัญลักษณ์บนเครื่องประดับโลหะมีค่าที่เป็นที่ยอมรับ และไม่มีหน่วยงานกลางที่ทำหน้าที่ตรวจสอบและรับรองคุณภาพมาตรฐานของเครื่องประดับอย่างเป็นทางการ รวมถึงไม่มีกฎหมายเรื่องมาตรฐานเครื่องประดับ ซึ่ง GIT ได้เล็งเห็นถึงปัญหานี้ และได้เร่งแก้ไข เพื่อสร้างมาตรฐานและการรับรองมาตรฐานเครื่องประดับโลหะมีค่าขึ้นมา

สำหรับเครื่องหมาย Hallmark นั้น GIT ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2546-2559 โดยได้มีการศึกษากฎระเบียบของประเทศต่างๆ ที่มีการใช้ Hallmark เช่น ประเทศอังกฤษ และสวิสเซอร์แลนด์และยังได้ทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำร่างระเบียบและการรับรองมาตรฐานเครื่องประดับโลหะมีค่าของไทย และขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการและภาคส่วน ที่เกี่ยวข้อง โดยครั้งนี้ จัดขึ้น ณ ห้องประชุม Grand Atelier ชั้น 4 โรงแรม เลอ เมอริเดียน กรุงเทพฯ