GIT News

4
สิงหาคม 2560

งานสัมมนา “อัญมณีและเครื่องประดับไทย ก้าวไกลในตลาดอาเซียน+6”

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดงานสัมมนาเรื่อง “อัญมณีและเครื่องประดับไทย ก้าวไกลในตลาดอาเซียน+6” โดยได้รับเกียรติจาก นายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ นายกสมาคมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย และกรรมการผู้จัดการและผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ TARAD.com เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “เจาะเทรนด์ E-Commerce ตลาดอาเซียน+6” รศ.ดร.สมชนก ภาสกรจรัส อาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และรศ.ดร.จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา ผู้อำนวยการสถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้เกียรติบรรยายหัวข้อ “รู้ไว้ไม่พลาด...ขยายโอกาสส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับเจาะตลาดอาเซียน+6” เมื่อวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 ณ ห้อง The Gallery โรงแรม โนโวเทล สยามสแควร์ ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจเข้าสัมมนาเป็นจำนวนมาก