GIT News

20
กรกฎาคม 2560

GIT ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมศึกษาดูงาน จากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

วันที่ 20 กรกฎาคม 2560: สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมศึกษาดูงาน จากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ สีลม ในโอกาสรับฟังการบรรยายในหัวข้อ ระบบการสร้างความเชื่อมั่นในการตรวจสอบอัญมณี เนื่องจากสถาบันฯ เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ได้รับรางวัลการบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี 2559 ระดับดีเด่น ประเภทรางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ โดย กพร. บรรยายโดยอาจารย์นลิน นฤดีสมบัติ นักวิชาการอัญมณี