GIT News

20
กรกฎาคม 2560

GIT โชว์ศักยภาพมาตรฐานสี ทับทิม ไพลิน สู่สากล

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (GIT) ได้รับเชิญจาก The Gemmological Association of Hong Kong (GAHK) ให้เข้าร่วมเป็นวิทยากรในการบรรยาย หัวข้อ The Importance of Master Colour Standard of Ruby and Sapphire; Pigeon’s Blood, Royal Blue and Cornflower Blue Sapphire เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการค้าพลอยสี และการสร้างมาตรฐานการจัดระดับสีให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับโลก โดยการสัมมนาในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร. พรสวาท วัฒนกูล ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับ เป็นวิทยากรพิเศษให้กับสถาบัน เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2560 ภายในงาน June Hong Kong Jewellery & Gem Fair 2017 ณ ห้อง S224-225, Hong Kong Convention and Exhibition Centre (HKCEC)

นอกจากนี้ สถาบันยังได้รับการเชิญพิเศษให้เป็นวิทยากรพิเศษในหัวข้อ ให้แก่ Ruby & Sapphire Treatments, and Update เพื่ออัพเดทข้อมูลเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพอัญมณีโดยเฉพาะทับทิม และ ไพลิน ให้แก่ผู้ประกอบการและสมาชิกของสมาคม The Gemmological Association of Hong Kong (GAHK) ณ Hong Kong Institute of Gemmology อีกด้วย

สำหรับการสัมมนาทั้งสองครั้งนี้ สถาบันมีความมุ่งหวังที่จะส่งเสริมและพัฒนาการใช้มาตรฐานพลอยสี โดยเฉพาะทับทิม และไพลิน ให้เป็นที่รู้จักในระดับสากล ซึ่งมีผู้ประกอบการชาวจีน นักอัญมณีศาสตร์ และผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก