GIT News

4
พฤษภาคม 2560

GIT ให้การต้อนรับเอกอัครราชฑูตไทยประจำกรุงโตเกียว

นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชฑูตไทยประจำกรุงโตเกียวเยี่ยมชมสถาบัน โดยมีนายบุญทวี ศรีประเสริฐ รองผู้อำนวยการสถาบันรักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบัน ดร.พรสวาท วัฒนกูล และนางวิลาวัณย์ อติชาติ ที่ปรึกษาสถาบัน ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งหารือแนวทางความร่วมมือในการช่วยเหลือสนับสนุนสถาบันในอนาคต