GIT News

3
เมษายน 2560

ภาควิชาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับของสถาบัน

รศ.ดร.สมใจ เพ็งปรีชา อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำคณะนิสิตระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอกของภาควิชาเคมี Business Concept for Chemist เข้ารับฟังบรรยายในหัวข้อ “การดำเนินธุรกิจและนวัตกรรมด้านงานบริการวิเคราะห์ ทดสอบ และสอบเทียบ” จาก อาจารย์จักรพันธ์ สุวรรณวิจิตร หัวหน้าห้องปฏิบัติการตรวจสอบโลหะมีค่า และ อาจารย์ธนพงษ์ เหลืออัมพร นักวิชาการอัญมณีจากห้องปฏิบัติการตรวจสอบอัญมณี ของสถาบัน พร้อมกับเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับของสถาบัน และ พิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องปะดับ เพื่อให้นิสิตนำความรู้และแนวคิดไปใช้ต่อยอดในการพัฒนานวัตกรรมงานด้านเคมีต่อไป ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 3 เมษายน ที่ผ่านมา