GIT News

6
กรกฎาคม 2559

งานสัมมนา “เจาะลึก CLMV ขยายโอกาสอัญมณีและเครื่องประดับไทย”

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดงานสัมมนาเรื่อง "เจาะลึก CLMV ขยายโอกาสอัญมณีและเครื่องประดับไทย" โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา ผู้อำนวยการสถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "CLMV โอกาสและความท้าทายต่อธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับไทย" นายณัฐพงศ์ หิรัณยศิริ กรรมการผู้จัดการกลุ่มบริษัท MTS Gold แม่ทองสุก เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "ตลาดทองแท่งและทองรูปพรรณ CLMV และพื้นที่จังหวัดการค้าชายแดน" และ ดร. พรสวาท วัฒนกูล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ ให้เกียรติบรรยายหัวข้อ "โอกาสเชื่อมโยงการค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทย-เมียนมา" เมื่อวันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องบอลรูม โรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจเข้าสัมมนาเป็นจำนวนมาก