GIT News

20
มิถุนายน 2559

GIT นำเสนอผลงานการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับ

ดร.พรสวาท วัฒนกูล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ (อ.ก.พ.ร.ฯ) นำโดย นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ ประธานคณะอนุกรรมพัฒนาระบบราชการ และนางจินตนา ชัยยวรรณาการ คณะอนุกรรมพัฒนาระบบราชการ เข้าตรวจประเมินพื้นที่ปฏิบัติงานของห้องปฏิบัติการตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับ พร้อมรับฟังการนำเสนอผลงาน เรื่อง การพัฒนาประสิทธิภาพระบบการตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ พ.ศ.2559 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา