GIT News

13
มิถุนายน 2559

GEM DEPOSITS AND SUSTAINABLE MANAGEMENT OF MINES IN THAILAND AND MYANMAR

ดร.พรสวาท วัฒนกูล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ ได้รับเชิญจากคณะผู้จัดงาน 15èmes RendezVous Gemmologiques de Paris ให้เข้าร่วมบรรยายในหัวข้อ GEM DEPOSITS AND SUSTAINABLE MANAGEMENT OF MINES IN THAILAND AND MYANMAR แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของแหล่งพลอยในประเทศไทย และเมียนมาร์ พร้อมทั้งการบริหารจัดการพลอยอย่างยั่งยืน ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้าพลอยสีที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายเป็นจำนวนมาก ณ ASIEM (Grand Amphithéâtre) 6, rue Albert de Lapparent, Paris เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน ที่ผ่านมา