GIT News

11
พฤษภาคม 2559

GIT ผนึกกำลัง กรมทรัพยากรธรณี ศึกษาหาแหล่งวัตถุดิบอัญมณี และ โลหะมีค่า เพื่อเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดย ผศ.ดร.พรสวาท วัฒนกูล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ จับมือ กรมทรัพยากรธรณี โดย นายทศพร นุชอนงค์ อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการในการศึกษา ค้นคว้า หาแหล่งแร่ประเภทอัญมณี หินประดับและโลหะมีค่า ในประเทศเพื่อนบ้าน และประเทศต่างๆ ที่มีแหล่งวัตถุดิบอัญมณี เช่น เมียนมาร์ ลาว เวียดนาม และกัมพูชา (CLMV) เพื่อนำมาใช้ และเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย