GIT News

25-30
เมษายน 2559

GIT ต่อยอดฝีมือการออกแบบ ในกิจกรรม การขึ้นรูปเครื่องประดับเบื้องต้น

GIT และ ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดการฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการวิเคราะห์อัญมณี และการขึ้นรูปเครื่องประดับเบื้องต้น” ให้แก่บุคคลากรครู - อาจารย์ ในจังหวัดที่เป็นแหล่งวัตถุดิบพลอยที่สำคัญของประเทศ โดยกิจกรรมที่ 2 หัวข้อ การขึ้นรูปเครื่องประดับเบื้องต้น จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 - 30 เมษายน 2559 โดยการเปิดกิจกรรมที่ 2 นางฐิตินทรีย์ ลีลาวัฒนสุข หัวหน้าฝ่ายฝึกอบรม สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ และ ดร. สมฤดี สาธิตคุณ และ ผศ.ดร.กฤษณ์ วันอินทร์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรม และให้กำลังใจแก่ผู้ฝึกอบรม ณ ตึกศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์