GIT News

1
เมษายน 2559

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร "เทคนิคการวิเคราะห์อัญมณี"

ดร.พรสวาท วัฒนกูล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรสำหรับอบรมหลักสูตร “เทคนิคการวิเคราะห์อัญมณี และการขึ้นรูปเครื่องประดับเบื้องต้น” กิจกรรมที่ 1 เทคนิคการวิเคราะห์อัญมณี ให้แก่บุคคลากรครู-อาจารย์ และผู้นำชุมชน ที่ผ่านการฝึกอบรม จำนวน 21 ราย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในจังหวัดที่เป็นแหล่งวัตถุดิบพลอยที่สำคัญของประเทศ โดยมี อ.บุญทวี ศรีประเสริฐ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ อ.ฐิตินทรีย์ ลีลาวัฒนสุข หัวหน้าฝ่ายฝึกอบรม GIT อ.สมฤดี สาธิตคุณ และ อ.กฤษณ์ วันอินทร์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเเกษตรศาสตร์ ให้เกียรติเข้าร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้ผ่านการอบรม ณ ห้องประชุมชั้น 3 สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559