GIT News

28
มีนาคม 2559

GIT จับมือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมพัฒนาศักยภาพบุคลกรด้านอัญมณีและเครื่องประดับ

ดร.พรสวาท วัฒนกูล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ ให้เกียรติต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร.สุภา หารหนองบัว คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในโอกาสที่สถาบัน GIT และ ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดการฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการวิเคราะห์อัญมณี และการขึ้นรูปเครื่องประดับเบื้องต้น” ให้แก่บุคคลากรครู - อาจารย์ ในจังหวัดที่เป็นแหล่งวัตถุดิบพลอยที่สำคัญของประเทศ ณ ห้องประชุมชั้น 3 สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ เมื่อเร็วๆ นี้

ในพิธีเปิดโครงการ “เทคนิคการวิเคราะห์อัญมณี และการขึ้นรูปเครื่องประดับเบื้องต้น” ในวันที่ 28 มีนาคม ที่ผ่านมา ดร.พรสวาท วัฒนกูล ผู้อำนวยการ GIT ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะครู อาจารย์ และบุคลากรด้านอัญมณีและเครื่องประดับ ที่เข้าร่วมการฝึกอบรม โดยมีศาสตราจารย์ ดร.สุภา หารหนองบัว คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธี และการเปิดการฝึกอบรมอย่างเป็นทางการ

สำหรับโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการวิเคราะห์อัญมณี และการขึ้นรูปเครื่องประดับ” ประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลักได้แก่ กิจกรรมที่ 1 “เทคนิคการวิเคราะห์อัญมณี” ซึ่งจะเป็นการพัฒนาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอัญมณี ตั้งแต่ต้นน้ำ - ปลายน้ำ อาทิ การกำเนิดอัญมณี สมบัติของอัญมณี การปรับปรุงคุณภาพอัญมณี อัญมณีสังเคราะห์ การตรวจสอบอัญมณีเบื้องต้น รวมทั้งการประเมินคุณภาพอัญมณี กิจกรรมที่ 2 “การขึ้นรูปเครื่องประดับเบื้องต้น” โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภาควิชาออกแบบเครื่องประดับ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัย ศิลปากร และ กิจกรรมที่ 3 “ทัศนศึกษา ดูงาน ณ จังหวัดจันทบุรี และตราด”