GIT News

25
กุมภาพันธ์ 2559

ยกระดับอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับใน AEC ด้วยมาตรฐานทับทิมและไพลินจาก GIT

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ จัดการสัมมนาในหัวข้อ “Boosting the AEC’s gem and jewelry industry with the GIT’s Ruby and Sapphire Quality Standard” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับไทยและ AEC ให้ก้าวไกลในระดับสากลได้อย่างมีมาตรฐาน ณ ห้องจูปิเตอร์ 8-9 อิมแพคชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา

งานสัมมนาดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก นายบุญทวี ศรีประเสริฐ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับ ให้เกียรติเป็นผู้กล่าวต้อนรับ และยังได้รับเกียรติจาก นายเกษม นิทัศนจารุกุล เลขาธิการสมาคมผุ้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ เป็นประธานในพิธี และกล่าวเปิดการสัมมนาอย่างเป็นทางการ โดยการสัมมนาครั้งนี้บรรยายโดย นายศักดิ์รพี แซ่จู นักวิชาการฝึกอบรมและผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานพลอยสี ซึ่งมีผู้ประกอบการที่สนใจให้การตอบรับและเข้าร่วมฟังการบรรยายเป็นจำนวนมาก