GIT News

3-7
กุมภาพันธ์ 2559

GIT รุกตลาด AEC เดินหน้า สร้างมาตรฐานอัญมณีและเครื่องประดับในงาน Top Thai Brands 2016, Cambodia

นายจุมพล เด่นเมฆา รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ ให้การต้อนรับ ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ และ นางมาลี โชคล้ำเลิศ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ที่ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธ GIT ภายในงาน สุดยอดแบรนด์ไทย Top Thai Brands 2016 ณ Diamond Island Convention and Exhibition Center ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา

โดยงานสุดยอดแบรนด์ไทย TOP THAI BRAND 2016 จัดโดย สำนักพัฒนาตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและเอเชีย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ระหว่างวันที่ 3-7 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าที่มีแบรนด์ของไทยให้เป็นที่รู้จัก ตลอดจนสร้างการยอมรับและสร้างความเชื่อมันในสินค้าไทยต่อผู้บริโภคต่างประเทศ ได้แก่ สินค้าประเภท วัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน ธุรกิจบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการก่อสร้าง (อาทิ ออกแบบตกแต่งภายใน สถาปนิก วิศวกร บริการจัดการอสังหาริมทรัพย์) รวมทั้งอัญมณีและเครื่องประดับ ไปสู่ตลาดกัมพูชา และเพื่อส่งเสริมและผลักดันผู้ประกอบการไทยในภูมิภาคให้เกิดช่องทางในการจัดจำหน่ายสินค้าสู่ตลาดอาเซียน รวมทั้งประชาสัมพันธ์สินค้าที่มีแบรนด์ของไทยให้เป็นที่รู้จัก ตลอดจนการยอมรับ และสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าไทยในตลาดอาเซียน

โดย GIT ได้เดินทางเข้าร่วมงานดังกล่าวเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทย ในฐานะประเทศผู้นำด้านอัญมณีและเครื่องประดับ พร้อมทั้งเปิดให้บริการตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รวมทั้งแนะนำงานบริการต่างๆ ของ GIT และจำหน่ายสินค้าจากพิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับในราคาพิเศษ ซึ่งมีผู้สนใจเข้าสอบถามและตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับเป็นจำนวนมาก