GIT News

2-7
กุมภาพันธ์ 2559

GIT แสดงศักยภาพการเป็นห้องปฏิบัติการตรวจสอบอัญมณีที่ทันสมัยและได้มาตรฐานที่สุดแห่งหนึ่งของโลกภายในงาน AGTA Gemfair Tucson 2016

เมื่อวันที่ 2-7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เข้าร่วมงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับนานาชาติ AGTA GEMFAIR TUCSON 2016 จัดขึ้น ณ Tucson Convention Center รัฐแอริโซน่า ประเทศสหรัฐอเมริกา

GIT เข้าร่วมงาน AGTA Gemfair Tucson อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ตลาดสหรัฐอเมริการับรู้และจดจำ GIT ในฐานะผู้ให้บริการด้านการตรวจสอบอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า อย่างครบวงจรด้วยมาตรฐานระดับโลกภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงพาณิชย์ พรั่งพร้อมด้วยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและมากประสบการณ์ รวมถึงการมีเครื่องมือที่ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย GIT จึงสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ซื้อในต่างประเทศผ่านการออกใบรับรองคุณภาพสินค้า ซึ่งรวมถึงการให้บริการจัดระดับชั้นคุณภาพมาตรฐานพลอยสีที่มีห้องปฎิบัติการตรวจสอบอัญมณีไม่กี่แห่งในโลกที่มี know-how ทางด้านนี้

วัตถุประสงค์หลักของการเข้าร่วมงานครั้งนี้ สถาบันจัดแสดงชุดมาตรฐานพลอยสีไทย (Pigeon Blood Ruby, Royal Blue Sapphire และ Cornflower blue Sapphire) ให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ เพื่อตอกย้ำการที่ประเทศไทยเป็นประเทศผู้ผลิตพลอยสีที่สำคัญที่สุดของโลก และมีมาตรฐานพลอยสีเป็นที่รู้จักและยอมรับอย่างกว้างขวาง นอกจากนี้สถาบันให้ข้อมูลงานบริการด้านต่างๆ ในงาน อาทิ หลักสูตรฝึกอบรมต่างๆ การตรวจสอบและออกใบรับรองสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ รวมทั้งบริการด้านการให้ข้อมูลอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทย โดยกิจกรรมภายในบูธมีการจำหน่ายหนังสือ“Ruby & Sapphire: A Collector’s Guide” พร้อมให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการตรวจสอบอัญมณีเบื้องต้นและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องเกี่ยวกับอัญมณี

นอกจากนี้ ดร.พรสวาท วัฒนกูล ผู้อำนวยการสถาบัน ได้ร่วมหารือกับ คุณจิรภาพรรณ มลิทอง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครลอสแอนเจลิส เพื่อหาความร่วมมือกันในการพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย โดยมีแนวทางในการจัดทำโครงการ นำผู้ประกอบการไทยไปเยี่ยมชมและให้ความรู้ด้านต่างๆ ในงาน Tucson Gem Shows เนื่องจากสินค้าภายในงาน มีความหลากหลายของตัวอย่างอัญมณีและเครื่องประดับเป็นอย่างมาก เพื่อขยายโอกาสทางการค้าให้แก่ผู้ประกอบการไทยในระดับนานาชาติโดยทาง GIT จะให้การสนับสนุนในด้านความรู้และพาเยี่ยมชมงาน เพื่อนำไปสู่การสร้างโอกาสทางการค้าในอนาคตให้กับผู้ประกอบการไทยและหาแนวทางในการสนับสนุนผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับไทยในอนาคต

ซึ่งการเดินทางปฏิบัติงานในต่างประเทศทุกครั้ง สถาบันมุ่งมั่นที่จะหาความร่วมมือ สร้างโอกาสทางการค้า เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย ตามพันธกิจหลักของสถาบัน ในการเป็นหน่วยงานกลางในการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ทั้งภายในและต่างประเทศเพื่อยกระดับธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับสู่สากล ซึ่งการร่วมงานครั้งนี้ ดร. พรสวาท วัฒนกูล ผู้อำนวยการสถาบัน ได้มีโอกาสพบกับ Mr. Yu Xiaojin, Secretary General of Gems & Jewelry Trade Association of China และ Mr. Patrix Yi นักธุรกิจจากประเทศจีน ร่วมหารือถึงการร่วมมือกันในการหาช่องทางเพื่อสร้างการรับรู้ถึงเอกลักษณ์อัญมณีและเครื่องประดับไทย ผ่านการถ่ายทำรายการสารคดีจากทีมงานประเทศจีน โดยมีเนื้อหาเพื่อประชาสัมพันธ์อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยตั้งแต่อุตสาหกรรมต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ จะมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ไปทั่วประเทศจีน ที่สำคัญยังได้วางแผนในการผลักดันให้สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ เป็นที่รู้จักและขยายฐานกลุ่มลูกค้าไปยังประเทศจีน ต่อไป

ดร.พรสวาท วัฒนกูล ผู้อำนวยการสถาบัน และนางสาวพิมพ์ธิดา บุบผะเรณู นักวิชาการอัญมณี ได้เข้าร่วมงานประชุมระดับนานาชาติเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ และร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านอัญมณีซึ่งจัดเป็นประจำทุกปีควบคู่กับงาน Tucson Gem Show ซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อวงการอัญมณีของโลกโดยภายในงานประชุมได้รับการตอบรับจากผู้เชี่ยวชาญด้านอัญมณีระดับแนวหน้าของโลกเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงาน และที่สำคัญผู้อำนวยการสถาบัน ได้เข้าร่วมงานประชุม CIBJO “Colored Stone Commission Steering Committee Tucson” โดยมีตัวแทนจากห้องปฏิบัติการตรวจสอบอัญมณีเป็นสมาชิก CIBJO เพื่อหาแนวทางในการดำเนินงานเรื่องเกี่ยวกับการตรวจสอบอัญมณี

การสำรวจงานแสดงอัญมณีและเครื่องประดับของงาน Tucson Gems Show 2016 โดยมีผู้ค้ากว่า 4,500 รายจาก 25 ประเทศมาเข้าร่วมงานแสดงครั้งนี้ โดยในงานนี้จะจัดเป็น งานแสดงย่อยอีก 45 งาน ซึ่งงานแสดงทั้งหมดจะถูกกระจายออกไปทั่วเมืองทูซอน โดยแต่ละงานมีจุดเด่นและความสวยงามที่แตกต่างกันออกไป แต่ถ้าหากได้มาร่วมงานแล้วถือว่าคุ้มค่าแก่การเดินทาง