GIT News

27
มกราคม 2559

ภาพงานสัมมนา “การศึกษาโอกาสทางการค้าและการลงทุนอัญมณีและเครื่องประดับไทยในเมียนมาภายหลังการปฏิรูปประเทศ”

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดสัมมนาเรื่อง “การศึกษาโอกาสทางการค้าและการลงทุนอัญมณีและเครื่องประดับไทยในเมียนมาภายหลังการปฏิรูปประเทศ” โดย นางพรสวาท วัฒนกูล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนาเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยโดยทุนสนับสนุนจากสถาบัน และได้รับเกียรติจากหัวหน้าโครงการ ผศ.ดร. ปิติ ศรีแสงนาม อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรในการบรรยายและตอบข้อซักถามจากผู้ร่วมสัมมนา เมื่อวันพุธที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2559 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 35 อาคาร ไอทีเอฟ สีลม พลาเลส ถนนสีลม กรุงเทพฯ

Download เอกสารประกอบการสัมมนา