GIT News

4 - 13
ธันวาคม 2558

เปิดโลกอัญมณีและของดีเมืองจันท์

นางพรสวาท วัฒนกูล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ ให้เกียรติเข้าร่วมงานเปิดโลกอัญมณีและของดีเมืองจันท์ ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 4-13 ธันวาคม 2558 ณ ศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี เพื่อขยายฐานการตลาดในกลุ่มประเทศอาเซียนให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและยกระดับและพัฒนาศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของจังหวัดจันทบุรี ซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจมวลรวมของจังหวัดโดยจะก่อให้เกิดการเชื่อมโยงทุกองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในภาคอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของจังหวัดจันทบุรีตั้งแต่กระบวนการผลิตอัญมณีจากต้นน้ำสู่ปลายน้ำได้แก่ ผู้ประกอบการวัตถุดิบพลอยก้อน แรงงานเจียระไน และผู้ประกอบการค้าอัญมณีและเครื่องประดับ

โดยสถาบันฯ เปิดให้บริการตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับและโลหะมีค่า ฟรี โดยผู้เชี่ยวชาญ พบกับคู่มือวิชาการ ราคาพิเศษ รวมถึงการจำหน่ายสินค้าจาก museum shop นอกจากนี้ สถาบันฯ ร่วมกับสมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี จัดงานสัมมนาวิชาการทุกวัน ใน 3 หัวข้อ ได้แก่ การเลือกซื้ออัญมณี CLMV แหล่งพลอยสีกับอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย และ เรื่องน่ารู้...อัญมณีและเครื่องประดับในอาเซียน อีกด้วย