GIT News

18
กันยายน 2558

GIT จับมือ NSTDA ร่วมหาแนวทางสนับสนุนงานวิจัยอัญมณีและเครื่องประดับ

ดร.พรสวาท วัฒนกูล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ นำทีมให้การต้อนรับ ดร.สมนึก ศิริสุนทร ผู้อำนวยการโปรแกรมวัสดุเฉพาะทาง สวทช และคณะผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ในโอกาสที่หารือแนวทางสนับสนุนการวิจัยทางด้านอัญมณีและเครื่องประดับ ระหว่าง สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนองตอบเป้าหมายของโปรแกรมวัสดุเฉพาะทาง เพื่อการวางแผนกลยุทธ์งานวิจัยในระยะที่ 3 ระหว่างปี 2560-2564 ของโปรแกรมวัสดุเฉพาะทาง พร้อมเยี่ยมชมสถาบัน GIT เมื่อวันที่ 18 กันยายน ที่ผ่านมา