GIT News

4
สิงหาคม 2558

GIT เร่งกระตุ้นความเชื่อมั่นในภาคอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558 คุณอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ คุณวิจักร วิเศษน้อย ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ คุณนวพล วิริยะกูลกิจ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และคณะทำงานให้เกียรติเดินทางมาเยี่ยมชมสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ(องค์การมหาชน) เพื่อร่วมหารือแนวทางความร่วมมือกันแบบบูรณาการเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย โดยมี คุณประพีร์ สรไกรกิติกูล คุณวิบูลย์ หงษ์ศรีจินดา คณะกรรมการสถาบันสถาบัน ศาสตราจารย์กิตติคุณศักดา ศิริพันธุ์ ที่ปรึกษาสถาบัน และดร. พรสวาท วัฒนกูล ผู้อำนวยการสถาบัน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันให้การต้อนรับคณะท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

ทั้งนี้ สถาบัน GIT ได้ทำงานบูรณการร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ในการยกระดับอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับอัญมณีและเครื่องประดับจากประเทศไทย-ในต่างประเทศโดยให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับมาตรฐานพลอยสี เช่นทับทิม และไพลิน อันจะเป็นการสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้าพลอยสีชั้นนำของโลก สามารถส่งออกนำรายได้เข้าสู่ประเทศได้ปีละหลายแสนล้านบาท โดยสถาบันได้เข้าร่วมงานแสดงนิทรรศการสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับนานาชาติทั้งในประเทศอาเซียนบวกหก ได้แก่ มาเลเซีย สิงคโปร์ ญีปุ่น สาธารณรัฐประชาชนจีน ฮ่องกง รวมทั้งสหรัฐอเมริกา รัสเซีย และโปแลนด์ เป็นต้น นอกจากนี้สถาบัน GIT ยังได้ให้บริการ Mobile Lab เปิดให้บริการตรวจสอบอัญมณี เพื่อสนับสนุนการค้าแก่ผู้ประกอบการภายในประเทศ ณ จังหวัดจันทบุรี ซึ่งเป็นศูนย์การค้าอัญมณีพลอยสีของโลก เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ซื้อและกระตุ้นการซื้อขายเมื่อสินค้านั้นได้รับการรับรองมาตรฐานจาก GIT ซึ่งเป็นสถาบันชั้นนำของโลกโดยได้รับการรับรองจากสมาพันธ์อัญมณีและเครื่องประดับโลก และเป็นสมาชิกห้องปฏิบัติการอัญมณีแนวหน้า 1 ใน 7 ของโลก ที่เรียกว่า Laboratory Manual Harmonization Committee (LMHC)

อย่างไรก็ตามรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมผลักดันและรักษาตำแหน่งการเป็นศูนย์กลางพลอยสีของโลกให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป