GIT News

4-8
กุมภาพันธ์ 2558

GIT บุกตลาดสหรัฐอเมริกา แสดงศักยภาพการเป็นศูนย์ปฏิบัติการตรวจสอบอัญมณีระดับโลก

เมื่อวันที่ 3-8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เข้าร่วมงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับนานาชาติ AGTA GEMFAIR TUCSON 2015 จัดขึ้น ณ รัฐแอริโซน่า ประเทศสหรัฐอเมริกา ภายใน Tucson Convention Center

GIT เน้นย้ำความเป็นศูนย์ปฏิบัติการตรวจสอบอัญมณีระดับโลก ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงพาณิชย์ โดยการเข้าร่วมออกบูธภายในงาน AGTA GEMFAIR TUCSON 2015 ตั้งอยู่ในโซน Galleria & Lobby โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของการเป็นสถาบันแห่งชาติ และมุ่งให้ทั่วโลกรู้จักใบรับรองคุณภาพอัญมณีและเครื่องประดับของ GIT ผ่านงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับระดับโลก รวมถึงให้ข้อมูลงานบริการด้านต่างๆ อาทิ การตรวจสอบและออกใบรับรองสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับและหลักสูตรฝึกอบรม โดยกิจกรรมภายในบูธประกอบด้วย การจำหน่ายหนังสือ Ruby & Sapphire: A Collector’s Guide พร้อมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการตรวจสอบอัญมณีเบื้องต้นและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องอัญมณี อีกทั้งยังจัดแสดงตัวอย่างใบรับรองคุณภาพอัญมณีและเครื่องประดับ ซึ่ง GIT สามารถตรวจสอบและรับรองผลได้อย่างแม่นยำและได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ รวมถึงมีโอกาสสร้างพันธมิตรด้านวิชาการกับ นักอัญมณีศาสตร์ทั่วโลกที่มารวมตัวกัน ณ งาน AGTA GEMFAIR TUCSON 2015 พร้อมกันนี้มีผู้ให้ความสนใจสอบถามเกี่ยวกับงาน Bangkok Gems Jewelry and Watch Fair 2015 และทางสถาบันได้ให้ข้อมูลผ่านทางแผ่นพับประชาสัมพันธ์ และได้ให้คำแนะนำเข้าร่วมงานอย่างละเอียด

นอกจากนี้ ดร.พรสวาท วัฒนกูล ผู้อำนวยการสถาบัน ได้ร่วมหารือกับคุณจิรภาพรรณ มลิทอง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครลอสแอนเจลิส เพื่อหาแนวทางในการสนับสนุนผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับไทยในอนาคต และได้มีโอกาสเยี่ยมชมบูธจากประเทศไทยที่ได้เข้าร่วมงาน The Gem & Jewelry Exchange (GJX) ซึ่งมีผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมงานกว่า 25 ราย

ดร.พรสวาท วัฒนกูล ผู้อำนวยการสถาบัน และนางสาวนำรวี สุเสวี นักวิชาการอัญมณี ได้เข้าร่วมงานประชุมระดับนานาชาติเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ และร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านอัญมณีซึ่งจัดเป็นประจำทุกปีควบคู่กับงาน Tucson Gem Show ซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อวงการอัญมณีของโลกโดยภายในงานประชุมได้รับการตอบรับจากผู้เชี่ยวชาญด้านอัญมณีระดับแนวหน้าของโลกเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงาน