GIT News

20
สิงหาคม 2557

ผู้อำนวยการสถาบันร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสที่ คุณศิริพล ยอดเมืองเจริญ ประธานคณะกรรมการสถาบันงานสถาบัน ได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ดร.พรสวาท วัฒนกูล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ เป็นผู้แทนคณะกรรมการสถาบันงานสถาบัน ร่วมแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึกแด่ คุณศิริพล ยอดเมืองเจริญ ประธานคณะกรรมการสถาบันงานสถาบัน ในโอกาสที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และ คุณปราโมทย์ วิทยาสุข ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ในวันพุธที่ 20 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ