GIT News

22
กันยายน 2557

GIT จัดประชุมร่าง “แผนปฏิบัติงานและแผนงบประมาณประจำปีสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และแผนปฏิบัติงาน ปี 2558-2561”

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2557 สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดประชุมร่าง “แผนปฏิบัติงานและแผนงบประมาณประจำปีสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และแผนปฏิบัติงาน ปี 2558-2561” ร่วมกับคณะกรรมการสถาบันสถาบัน ณ ห้องประชุมชั้น 3 ของสถาบัน โดย นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ ประธานคณะกรรมการสถาบันสถาบัน เป็นประธานในการประชุม และ รศ.(พิเศษ) ดร.จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา เป็นวิทยากรบรรยายร่างแผนปฏิบัติงานและแผนงบประมาณประจำปีฯ ทั้งนี้คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาและเสนอความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ ในการปรับปรุงแผนปฏิบัติงานและแผนงบประมาณประจำปีฯ