GIT News

20
สิงหาคม 2557

GIT ร่วมงานวันพาณิชย์

นางพรสวาท วัฒนกูล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ ร่วมงานวันพาณิชย์ ซึ่งครบรอบ 94 ปี ในวันที่ 20 สิงหาคม 2557 ณ กระทรวงพาณิชย์ จ.นนทบุรี โดยผู้อำนวยการสถาบันได้ร่วมแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึกแก่ นางสาวชุติมา บุณยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์