GIT News

18
สิงหาคม 2557

GIT จัดประชุมระดมความคิดเห็นร่างแผนปฏิบัติงานและแผนงบประมาณประจำปี และแผนปฏิบัติงาน ปี 2558 - 2561

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2557 สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดประชุมระดมความคิดเห็น ร่าง แผนปฏิบัติงานและแผนงบประมาณประจำปีสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และแผนปฏิบัติงาน ปี 2558 - 2561” ณ โรงแรมอิสติน แกรนด์ สาทร โดย ผศ.ดร.พรสวาท วัฒนกูล ผู้อำนวยการสถาบัน เป็นประธาน รศ.(พิเศษ) ดร.จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา เป็นวิทยากรบรรยายร่างแผนปฏิบัติงานและแผนงบประมาณประจำปีฯ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้แทนหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชนและสถาบันการศึกษาร่วมพิจารณาและเสนอความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์