GIT News

8
สิงหาคม 2557

GIT ร่วมมือกับ MTEC สร้างเตาเผาไฟฟ้าอุณหภูมิสูงเพื่อการปรับปรุงคุณภาพพลอยคอรันดัมมุ่งยกระดับอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานแถลงข่าว โครงการวิจัยเตาเผาไฟฟ้าอุณหภูมิสูงเพื่อการปรับปรุงคุณภาพพลอยคอรันดัมด้วยความร้อน ในวันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557 ณ เวทีกลาง มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ห้องบางกอกคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โดยในงานเป็นการเปิดตัวเตาเผาพลอยไฟฟ้า เพื่อมุ่งหวังให้ผู้ประกอบการไทยนำเตาเผาพลอยไฟฟ้าเทคโนโลยีใหม่มาใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบการ ในการนำพลอยสีมาปรับปรุงคุณภาพให้ตรงความต้องการของตลาดทั้งในประเทศ และต่างประเทศ