GIT News

29
มกราคม 2557

GIT ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2557 สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงราย นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 75 คน เข้าอบรมหลักสูตรประเมินคุณภาพเพชร พร้อมทั้งเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ในส่วนของห้องปฏิบัติการตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับ ห้องปฏิบัติการตรวจสอบโลหะมีค่า พิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับ เพื่อเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์ให้นักเรียน และเพิ่มพูนความรู้ทางด้านอัญมณีและเครื่องประดับ