GIT News

27
มกราคม 2557

GIT จัดงานสัมมนาในหัวข้อ“ท่อง CLMV ตะลุยแหล่งอัญมณีใกล้บ้าน”

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2557 สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้จัดงานสัมมนาในหัวข้อ "ท่อง CLMV ตะลุยแหล่งอัญมณีใกล้บ้าน" ณ ห้องคริสตัลบอลรูม โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ ถนนสีลม ซึ่งเป็นการนำเสนอผลการวิจัยโครงการศึกษาศักยภาพและโอกาสการเข้าถึงแหล่งวัตถุดิบอัญมณีในประเทศ สมาชิกอาเซียน (กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม) โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จักรพันธ์ สุทธิรัตน์ อาจารย์ประจำภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมทั้งจัดเสวนาในหัวข้อ "CLMV แหล่งวัตถุดิบพลอยสีกับอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย" โดยได้รับเกียรติจาก คุณวิษณุ ทับเที่ยง ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม คุณสุทธิพงษ์ ดำรงค์สกุล อุปนายกสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ และประธานคณะกรรมการสถาบันบางกอกเจมส์ คุณรณชัย ปอวงศ์สว่าง กรรมการผู้จัดการ Elegant Gems Co., Ltd และคุณวิลาวัลย์ อติชาติ ที่ปรึกษาโครงการ ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจเข้าสัมมนาเป็นจำนวนมาก