GIT News

11-18
ธันวาคม 2556

GIT จัดฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่จาก NGTC (ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน): จัดทำโดยฝ่ายฝึกอบรม

สถาบันจัดฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ระดับอาวุโสจากห้องปฎิบัติการตรวจสอบอัญมณี National Gems & Jewelry Administrative Center of China (NGTC) ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐบาลเช่นกัน ในระหว่างวันที่ 11-18 ธันวาคม 2556 อันเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านอัญมณีศาสตร์และเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่าง 2 ประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่มาตรฐานพลอยสีสู่ระดับสากล อันจะส่งผลให้เกิดแนวโน้มการบริโภคพลอยสีจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย