GIT News

28
พฤศจิกายน 2556

รอบรู้กฎหมายการนำเข้าอัญมณีและเครื่องประดับในสาธารณรัฐประชาชนจีน

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้จัดงานสัมมนาในหัวข้อ “รอบรู้กฎหมายการนำเข้าอัญมณีและเครื่องประดับในสาธารณรัฐประชาชนจีน” เพื่อให้ผู้ประกอบ และผู้ที่สนใจได้เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายของสาธารณรัฐประชาชนจีน ทั้งในด้านการนำเข้า และการลงทุนต่างๆ ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.ทัชชมัย ฤกษะสุต ทองอุไร รองคณบดี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้บรรยาย โดยมี นายจุมพล เด่นเมฆา รองผู้อำนวยการสถาบัน กล่าวต้อนรับ