GIT News

14 - 15
พฤศจิกายน 2556

GIT ผนึกโครงการความร่วมมือ CSR กับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: จัดทำโดยฝ่ายฝึกอบรม

GIT ร่วมกับภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดสัมมนาความรู้ด้านทรัพยากรอัญมณีและการกำเนิดพลอยแหล่งจันทบุรี-ตราด ณ โรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านอัญมณีศาสตร์สู่ชุมชนในส่วนภูมิภาคที่เป็นแหล่งพลอยดั้งเดิมของประเทศ ระหว่างวันที่ 14 - 15 พฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมา