GIT News

12 - 15
ตุลาคม 2556

GIT รุกตลาดอาเซียน โชว์ศักยภาพมาตรฐานการตรวจสอบอัญมณีในงาน Singapore Jewellery and Gems Fair

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ส่งผู้แทนเดินทางเข้าร่วมงานดังกล่าว และได้เข้าร่วมออกบูธเผยแพร่งานบริการของสถาบัน จัดสัมมนาวิชาการ และเข้าร่วมสังเกตการณ์ ในงาน Singapore Jewellery and Gem Fair 2013 ระหว่างวันที่ 12 - 15 ตุลาคม 2556 ณ Marina Bay Sands Expo and Convention Centre จัดโดย บริษัท ยูบีเอ็ม (เอเชีย) จำกัด ซึ่งได้จัดขึ้นเป็นปีแรก โดยได้รับการสนับสนุนจาก สมาคมตัวแทนกลุ่มผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับในสิงคโปร์ (SJA - The Singapore Jewellers Association) กลุ่มธุรกิจผู้ค้าเพชรในสิงคโปร์ (The Diamond Exchange of Singapore)โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์สถาบันให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในระดับนานาชาติ และเผยแพร่ความรู้ด้านอัญมณีและเครื่องประดับ การเลือกซื้อ ตลอดจนความน่าสนใจของการเป็นศูนย์กลางทางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับของประเทศไทย ซึ่งจะช่วยให้ผู้ซื้อและผู้บริโภค รวมทั้งผู้ประกอบการมีความรู้ และมีข้อมูลที่ถูกต้อง มากขึ้น อันจะส่งผลต่อการเพิ่มมูลค่าการส่งออกพลอยสีของประเทศไทย

การเข้าร่วมงานครั้งนี้ สถาบันได้ให้การต้อนรับ คุณวิบูลย์ หงษ์ศรีจินดา คณะกรรมการสถาบันสถาบัน ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชม ร่วมกับคุณวีระศักดิ์ เลอวิศิษฐ์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ สภาอุตสาหกรรม ที่เข้าเยี่ยมชมงานบริการของสถาบันในงานครั้งนี้ด้วย

ในการจัดแสดงงานบริการต่างๆ ของสถาบันครั้งนี้ สถาบันได้เข้าร่วมออกบูธแนะนำงานบริการด้านต่างๆ ของสถาบัน ทั้งการตรวจวิเคราะห์อัญมณี และโลหะมีค่า หลักสูตรการฝึกอบรม ระบบฐานข้อมูลออนไลน์ ผ่านการจัดบอร์ดนิทรรศการ วีดิทัศน์แนะนำงานบริการสถาบัน สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ และแผ่นพับประชาสัมพันธ์ในส่วนงานต่างๆ

นอกจากนี้สถาบันได้จัดการสัมมนาวิชาการเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านอัญมณีและเครื่องประดับ การเลือกซื้อ ตลอดจนความน่าสนใจของการเป็นศูนย์กลางทางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับของประเทศไทย ซึ่งจะช่วยให้ผู้ซื้อและผู้บริโภค รวมทั้งผู้ประกอบการมีความรู้ และมีข้อมูลที่ถูกต้อง มากขึ้น อันจะส่งผลต่อการเพิ่มมูลค่าการส่งออกพลอยสีของประเทศไทย โดยได้จัดการสัมมนาออกเป็น 1 ครั้ง ดังนี้ ในหัวข้อ The Challenges of Jewellery’s Trend & Design ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้แบ่งออกเป็นสองส่วนด้วยกันคือ ในส่วนแรก จะเป็นส่วนของ อาจารย์นิวัฒน์ สิงห์ชนะชัยกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบของสถาบัน บรรยายเกี่ยวกับกับทิศทางการออกแบบ ในหัวข้อ 2014: Trend and Jewelry Design and Challenging โดยการบรรยายในครั้งนี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้ามารับฟัง ได้รับแรงบันดาลใจว่าการออกแบบที่ดีนั้น ควรมาจากอะไร เราสามารถศึกษาได้จากไหน และทิศทางน่าจะเป็นในทิศทางใด และตัวอย่างของเครื่องประดับ และอัญมณีที่ได้รับความนิยมในขณะนี้คืออะไร รวมทั้งการใช้สีในเครื่องประดับอีกด้วย

และสำหรับช่วงที่ 2 เป็นการแนะนำ คุณหิรัญญา ตั้งสืบกุล ผู้ประสานงานของสถาบันในสิงคโปร์ เพื่อให้ผู้เข้ารับฟังได้ทราบถึงประวัติต่างๆ รวมทั้งงานด้านการออกแบบและงานด้านวิทยากร รวมทั้งเรื่องของที่คุณหิรัญญาเป็นผู้เขียนหนังสือให้ความรู้เกี่ยวกับอัญมณีอีกด้วย