GIT News

12
ตุลาคม 2556

งานสัมมนา ยุทธศาสตร์การผลักดันอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยให้พัฒนาอย่างยั่งยืน

เมื่อที่ 12 ตุลาคม 2556 นางพรสวาท วัฒนกูล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ ได้เข้าร่วมบรรยายงานสัมมนายุทธศาสตร์การผลักดันอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยให้พัฒนาอย่างยั่งยืน ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิด้านอัญมณีและเครื่องประดับ ณ โรงแรมมณีจันท์รีสอร์ต จ.จันทบุรี ซึ่งผู้อำนวยการสถาบันได้บรรยายในหัวข้อ GIT สนับสนุนอุตสาหกรรมอัญมณีไทยและเครื่องประดับอย่างไร และความร่วมมือของภาคเอกชนในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยกับ GIT