GIT News

23
กันยายน 2556

GIT ต้อนรับคณะนิสิตภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2556 นายจุมพล เด่นเมฆา รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ ให้เกียรติต้อนรับ อาจารย์และคณะนิสิตปริญญาโท ปริญญาเอก ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 10 คน เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของสถาบัน เพื่อเป็นการศึกษากระบวนการทำงานที่ทันสมัย ครบวงจรในด้านงานบริการที่เกี่ยวกับอัญมณีและเครื่องประดับของประเทศไทย เป็นที่ยอมรับในระดับสากล