GIT News

18
กันยายน 2556

GIT ต้อนรับคณะกรรมการสถาบันสำนักงานธนานุเคราะห์

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2556 สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) นำโดย นางพรสวาท วัฒนกูล ผู้อำนวยการสถาบันและทีมผู้บริหาร ร่วมกันให้การต้อนรับ นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในฐานะประธานคณะกรรมการสถาบันสำนักงานธนานุเคราะห์ และคณะกรรมการสถาบัน ในโอกาสเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการตรวจสอบอัญมณีและตรวจสอบโลหะมีค่า รวมถึงชมศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองด้านอัญมณีอย่างครบวงจร ภายในพิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับ ณ อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ถนน สีลม