GIT News

10
กันยายน 2556

ผู้แทนจาก National Gems and Jewelry Technology Administrative Center, ประเทศจีน

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2556 สถาบันให้การต้อนรับผู้แทนจากสถาบันอัญมณีและเครื่องประดับจากประเทศจีน 8 ท่าน นำโดย Mr. Bi Li Jun ผู้อำนวยการสถาบัน National Gems and Jewelry Technology Administrative Center เพื่อหารือกับผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ และคณะอาจารย์ที่ปรึกษาเกี่ยวกับแผนการร่วมมือกันด้านการตรวจสอบอัญมณีและงานวิจัย พร้อมทั้งเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์อัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า ศูนย์ฝึกอบรม พิพิธภัณฑ์อัญมณีและห้องสมุดของสถาบัน