GIT News

23
สิงหาคม 2556

สัมมนายุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการการพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย ปี 2557-2560

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2556 นางพรสวาท วัฒนกูล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ ได้เป็นประธานเปิดงานสัมมนารับฟังความคิดเห็น “ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการการพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย ปี 2557 - 2560” ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ สีลม โดยมี รศ. (พิเศษ) ดร.จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนำเสนอ ร่างแผนปฏิบัติงานและแผนงบประมาณประจำปีฯ 5 ด้าน ได้แก่ 1) การยกระดับการจัดการวัตถุดิบและกระบวนการผลิต 2) การยกระดับความสามารถด้านการตลาด 3) การยกระดับทักษะและปริมาณทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ 4) การพัฒนากฎระเบียบ โครงสร้างพื้นฐาน และการวิจัยพัฒนาให้เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ และ5) การเพิ่มความเข้มแข็งของการจัดการและอุตสาหกรรมสนับสนุน การสัมมนาครั้งนี้มีผู้แทนจากภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งสถาบันการศึกษา เข้าร่วมงาน 77 คน