GIT News

19 - 20
สิงหาคม 2556

สัมมนายุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการการพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย ปี 2557-2560

เมื่อวันที่ 19 และ 20 สิงหาคม 2556 สถาบันให้การต้อนรับผู้แทนจากศรีลังกา 2 ท่าน คือ Dr. Amitha Gamage ตำแหน่งประธานบริหารของ National Gem and Jewellery Authority และ Dr. E. Gamini Zoysa สมาชิก ICA เพื่อหารือกับผู้อำนวยการสถาบันและคณะอาจารย์ที่ปรึกษาเกี่ยวกับแผนการร่วมมือกันด้านการตรวจสอบอัญมณีและงานวิจัย พร้อมทั้งเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์อัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า พิพิธภัณฑ์อัญมณีและห้องสมุดของสถาบัน