GIT News

18
กรกฎาคม 2556

สวอ. จับมือสมาคมค้าทองคำ ร่วมมือพัฒนาด้านวิชาการฝึกอบรม

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สวอ. ร่วมกับสมาคมค้าทองคำ จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการฝึกอบรม เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ โดยมี นางพรสวาท วัฒนกูล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ และ นายจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี นายกสมาคมค้าทองคำ ร่วมลงนามดังกล่าว

โดยความร่วมมือดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตรการอบรมสัมมนาด้านโลหะมีค่า สนับสนุนด้านองค์ความรู้เกี่ยวกับแหล่งแร่โลหะมีค่าเพื่อให้ทั้งสองหน่วยงานร่วมกันเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและชัดเจนสู่สาธารณะ อีกทั้งการให้ความร่วมมือในด้านอื่นๆ ที่จะสามารถพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีขีดความสามารถเพื่อแข่งขันได้ในตลาดโลกอย่างยั่งยืนต่อไป