GIT News

17
กรกฎาคม 2556

GIT ติดอาวุธทางปัญญาให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT ได้จัดการสัมมนาในหัวข้อ “กฎหมายของสหรัฐฯ ที่ควรรู้ในการนำเข้าอัญมณีและเครื่องประดับ” ซึ่งการสัมมนาครั้งนี้ได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจได้ร่วมเรียนรู้เกี่ยวกับกับประเด็นกฎหมายที่สำคัญในการนำเข้าอัญมณีและเครื่องประดับสหรัฐอเมริกา รวมทั้งกฎระเบียบวัสดุต้องห้ามในการเข้าประเทศ โดย รศ.ทัชชมัย ทองอุไร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้บรรยาย และได้รับเกียรติจาก นายจุมพล เด่นเมฆา รองผู้อำนวยการสถาบัน กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการสัมมนา ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาเป็นจำนวนมาก ณ ห้องจามจุรี โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม ที่ผ่านมา