GIT News

15
พฤษภาคม 2556

สทน. เข้าแสดงความยินดีในโอกาสที่ GIT ได้มีผู้นำท่านใหม่

ดร.สมพร จองคำ ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ และคณะผู้ติดตาม ได้เข้าแสดงความยินดี และมอบกระเช้าของขวัญแก่ นางพรสวาท วัฒนกูล ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ ณ ห้องประชุมชั้น 6 สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)