GIT News

6 - 7
พฤษภาคม 2556

โครงการจัดทำยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการการพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย ปี 2557 - 2560 จังหวัดกาญจนบุรี

ในวันที่ 6-7 พฤษภาคม 2556 สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยหัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนและเจ้าหน้าที่ร่วมกับ รศ. (พิเศษ) ดร.จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดประชุมระดมความคิดเห็นร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ใน “โครงการจัดทำยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการการพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย ปี 2557 - 2560” ณ ศูนย์ OTOP เฉลิมพระเกียรติ จ.กาญจนบุรี

นอกจากนี้คณะได้ศึกษาดูงาน ตระกูลช่างทองโบราณที่ จ.เพชรบุรี นางเนื่อง แฝงสีคำ ที่สืบทอดวิธีการทำงานมาหลายชั่วอายุคน และโดยล่าสุดได้รับรางวัลศิลปินแห่งชาติ ปี 2556 รวมทั้งได้ศึกษาดูงาน “ศูนย์ฝึกอาชีพเจียระไนนิลอนันตพลพลอยกาญจน์” ซึ่งเป็นศูนย์ฝึกอาชีพที่เปิดมาตั้งแตปี พ.ศ. 2529 โดยเปิดสอนด้านการฝึกอาชีพให้กับเด็กยากจน และ คนไม่มีงานทำ ให้สามารถสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างอาชีพให้คนในชุมชน และได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์ OTOP 5 ดาว และ 4 ดาว